Zmena hodnoty aktív emitenta JOJ Media House, a.s. v obchodnej spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. a obchodnej spoločnosti MAC TV s.r.o.

Obchodná spoločnosť JOJ Media House, a. s., so sídlom Brečtanová 1, Bratislava, PSČ: 831 01, Slovenská republika, IČO: 45 920 206, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5141/B, (ďalej len „emitent“), v súvislosti s emisiou ňou emitovaných dlhopisov s názvom „Dlhopisy JOJ Media House 2015“, s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008244 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov 25.000.000,00 EUR, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000,00 EUR, s dátumom vydania emisie dňa 21.12.2011 a so splatnosťou dňa 21.12.2015, týmto v zmysle § 132b ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 45 ods. 2 a § 47 ods. 4 písm. b) zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že iniciovala uskutočnenie právnych úkonov za účelom prevodu akcií obchodnej spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, Bratislava, PSČ: 831 01, Slovenská republika, IČO: 35 843 624, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3006/B, (ďalej len „Slovenská produkčná, a.s.“), na tretie osoby, v počte 146 kusov akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 3.320,00 EUR a v počte 2 kusy akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 331.940,00 EUR, ktorých (prevádzaných akcií) súhrnná menovitá hodnota predstavuje podiel 15,04% na základnom imaní obchodnej spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., v dôsledku čoho dôjde k zmene hodnoty aktív emitenta v obchodnej spoločnosti Slovenská produkčná, a.s.

Po tom, ako prevod akcií obchodnej spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. na tretie osoby v uvedenom rozsahu nadobudne účinky, emitent bude naďalej vlastniť akcie obchodnej spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., ktorých súhrnná menovitá hodnota bude predstavovať podiel 84,96% na základnom imaní obchodnej spoločnosti Slovenská produkčná, a.s.; uvedenému podielu na základnom imaní budú zodpovedať hlasovacie práva emitenta na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., pričom podmienky uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia a jednoduchej väčšiny pre prijatie rozhodnutia valným zhromaždením zodpovedajú príslušným ustanoveniam Obchodného zákonníka.

V súvislosti s prevodom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. z emitenta na tretie osoby, v rozsahu uvedenom vyššie, dôjde aj k zníženiu nepriameho podielu emitenta na obchodnej spoločnosti MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, Bratislava, PSČ: 831 01, Slovenská republika, IČO: 00 618 322, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29871/B, (ďalej len „MAC TV s.r.o.“), ktorej jediným spoločníkom je obchodná spoločnosť Slovenská produkčná, a.s.; po nadobudnutí účinkov prevodu akcií obchodnej spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. z emitenta na tretie osoby bude emitent prostredníctvom obchodnej spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. naďalej držať väčšinový nepriamy podiel na obchodnej spoločnosti MAC TV s.r.o.

Transakcia spočívajúca v prevode akcií obchodnej spoločnosti Slovenská produkčná, a.s z emitenta na tretie osoby, ktorých súhrnná menovitá hodnota bude predstavovať podiel 15,04% na základnom imaní obchodnej spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., nebude mať vplyv na výkon kontroly nad emitentom. Ostatné údaje týkajúce sa štruktúry a hodnoty aktív emitenta v obchodných spoločnostiach, v ktorých emitent vlastní obchodný podiel alebo akcie, a ktoré sú uvedené v prospekte cenného papiera zo dňa 09.12.2011, zostávajú bez zmien.

Mgr. Richard Flimel
predseda predstavenstva

Názov Na stiahnutie
Zmena hodnoty aktív emitenta JOJ Media House, a.s. v obchodnej spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. a obchodnej spoločnosti MAC TV s.r.o. 392 kB

Kontakt pre médiá: info@jojmediahouse.sk